Zobacz podgałęzie
 UCHWAŁA NR XIV/83/2011

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:


§ 1.

Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Żłobek Miejski w Pułtusku.


§ 2.

1. Żłobek Miejski jest jednostką budżetową Gminy Pułtusk.

2. Terenem działania Żłobka Miejskiego jest Gmina Pułtusk.

§ 3.

Zakres i przedmiot działania Żłobka Miejskiego w Pułtusku określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 4.

Pracownicy dotychczasowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącego oddział żłobkowy

w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Pułtusku, stają się z mocy prawa pracownikami Żłobka Miejskiego

w Pułtusku.

§ 5.

Mienie ruchome stanowiące własność Gminy Pułtusk, będące dotychczas na stanie Przedszkola Miejskiego

Nr 5 w Pułtusku i wykorzystywane przez oddział żłobkowy funkcjonujący w jego strukturach, zostanie

przekazane do dyspozycji Żłobka Miejskiego w Pułtusku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7.

Traci moc uchwała nr XXXII/483/2001 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie

przejęcia Żłobka w Pułtusku i jego zadań przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                                       Miejskiej w Pułtusku

dr Andrzej KwiatkowskiZałącznik do Uchwały Nr XIV/83/2011

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 30 czerwca 2011 r.


Statut Żłobka Miejskiego w Pułtusku


Rozdział I.


Postanowienia ogólne


§ 1.


Żłobek Miejski w Pułtusku zwany dalej Żłobkiem jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miejską


w Pułtusku i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.


U. Nr 45 poz. 235).


§ 2.

Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się w Pułtusku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1.


§ 3.

Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Pułtusk.


§ 4.

1. Żłobek obejmuje opieką dzieci od 20 tygodnia do 3 lat życia.


2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy

3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem

przedszkolnym – 4 rok życia.


3. Na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się: opłata stała i stawka żywieniowa ustalane przez

organ, który utworzył Żłobek.


4. Organizację i porządek procesu udzielania opieki w Żłobku określa Regulamin Organizacyjny Żłobka,

który nadaje Dyrektor.Rozdział II.


Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji


§ 5.

Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny

i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.


§ 6.

1. Do zadań Żłobka należy:


1) zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad dziećmi,

odpowiednio do ich potrzeb;


2) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;


3) zapewnienie dzieciom, w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia

wyżywienia;


4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;


5) wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka;


6) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.


§ 7.


Zakres i sposób wykonywania zadań Żłobka jest następujący:


1) w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem

sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie ze schematem organizacyjnym placówki,

stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka;


2) każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców

dziecka (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku

pełne bezpieczeństwo.Rozdział III.


Zarządzanie Żłobkiem


§ 8.


1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka.


2. Dyrektor Żłobka kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz, w oparciu o udzielone mu przez

Burmistrza Miasta Pułtusk pisemne pełnomocnictwo.


3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.


4. Dyrektor Żłobka zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta Pułtusk.Rozdział IV.


Organizacja Żłobka


§ 9.


Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:


1) organizowanie pracy Żłobka;


2) uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb

dzieci korzystających z usług Żłobka;


3) zapewnienie należytego stanu higieniczno–sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci

i personelu na terenie Żłobka;


4) zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie wszystkich czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami

Żłobka;


5) realizowanie planu finansowego Żłobka.§ 10.


1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów

prawnych) dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.


2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców.


3. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Żłobka


regulaminu.§ 11.


Rodzice dziecka, objętego opieką Żłobka mają prawo do:


1) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;


2) uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach;


3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka Dyrektorowi placówki oraz organowi

sprawującemu nadzór merytoryczny nad placówką.
Rozdział V.


Warunki przyjmowania dzieci


§ 12.


1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych

miejsc.


2. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.


3. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów.§ 13.


1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona jest przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka objętego

opieką za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca.


2. W przypadku objęcia opieką dziecka przez Żłobek od 16 dnia danego miesiąca opłata, o której mowa

w odrębnej uchwale organu, który utworzył Żłobek podlega obniżeniu o 50%.


3. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry do 10 dnia

tego miesiąca, przy czym ustalając jej wysokość w kolejnym miesiącu uwzględnia się tylko dni, w których

dziecko przebywało w Żłobku.Rozdział VI.


Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku


§ 14.


1. Opłata, o której mowa w § 13 ust. 1 i 2 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka

w Żłobku.


2. Opłata, o której mowa w § 13 ust. 3 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgodnie

z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy od

pierwszego dnia nieobecności.Rozdział VII.


Gospodarka finansowa Żłobka


§ 15.


1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka Miejskiego w Pułtusku jest roczny plan finansowy, obejmujący

przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.


2. Gospodarka finansowa Żłobka jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)Rozdział VIII.


Nadzór i kontrola


§ 16.


Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz

Miasta Pułtusk.Rozdział IX.


Postanowienia końcowe


§ 17.


Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Przewodniczący Rady

Miejskiej w Pułtusku

dr Andrzej Kwiatkowski

 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-16 13:31:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 13:31:59
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6291]

przewiń do góry