Dyrektor Żłobka Miejskiego w Pułtusku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DANE PODSTAWOWE

1.      Nazwa stanowiska pracy

specjalista ds. księgowości i płac

2.      Komórka organizacyjna

Księgowość Żłobka Miejskiego w Pułtusku

3.      Wymiar etatu  14/40

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

4.      Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność)

wyższe

5.       Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe.

2.       Poświadczenie kwalifikacji do wymaganego stanowiska pracy.

3.       Obywatelstwo polskie.

4.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

5.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6.       Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.       Nieposzlakowana opinia.

8.       Staż pracy co najmniej 4 lata z preferencją minimum 1 roku w administracji publicznej.

6.      Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych                                 i samorządowych.
 2. Znajomość programu  Info-Dom Menager, Info- Efka, Info - Płace, Programu Płatnik, programu MS Office.
 3. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej                 i samorządowej: Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Umiejętność  księgowania dokumentów księgowych i naliczania płac.
 5. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.
 6. Samodzielność, punktualność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

7.      Doświadczenie zawodowe:

Min. 1 rok w administracji publicznej w dziale księgowym.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Sporządzanie list płac dla pracowników administracji i obsługi żłobka
 2. Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa  i innych ( sporządzanie stosownych dokumentów).
 3. Kompletowanie i przekazywanie do ZUS dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń.
 4. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych/PIT-y/ dla wszystkich pracowników.
 5. Sporządzanie kart wynagrodzeń.
 6. Wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia.
 7. Wypisywanie i prowadzenie czeków gotówkowych.
 8. Tworzenie raportów kasowych.
 9. Sporządzanie zaświadczeń RP-7 , Z-3 oraz zaświadczeń bieżących.
 10. Sporządzanie zestawień list płac.
 11. Zgłaszanie nowo zatrudnionych pracowników do ZUS oraz zgłaszanie wszelkich zmian.
 12. Wyliczenie i sporządzanie list dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 13. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań do GUS.
 14. Opisywanie list płac.
 15. Sporządzanie umów cywilnoprawnych ( umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
 16. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 17. Archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 18. Pomoc głównej księgowej  w systematycznej i rytmicznej  realizacji  budżetu oraz sprawozdawczości.
 19. Bieżące księgowanie dowodów księgowych w wersji dokumentowej i elektronicznej według zleconych prac przed główna księgową.

WYMAGANE DOKUMENTY

1.       List motywacyjny.

2.       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.       Oryginał kwestionariusza osobowego.

4.       Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem).

5.       Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

6.       Oświadczenie o niekaralności

7.       Referencje z poprzedniego miejsca pracy.

8.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwagi dodatkowe:

§ Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

§ Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU 2014, poz. 1202 ze zm.).

§ Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ Kandydat na wolne stanowisko kierownicze składa oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 nr 14, poz. 114 ze zm.)

§ O wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Żłobka Miejskiego  w terminie do 11 maja 2017r. do godz. 12.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. księgowości i płac”.

Otwarcie komisyjne ofert nastąpi w dniu 12 maja 2017r. o godz. 9.00.

§ Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ Złożonych dokumentów kandydata nie zwraca się. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka Miejskiego  w dniu 15 maja 2017r.

§ Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 786901992

 

 

                                                 Dyrektor Żłobka Miejskiego w Pułtusku

                                                                              Katarzyna Kalińska - Lange

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-28 13:12:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-28 13:12:33
 • Liczba odsłon: 194
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6287]

przewiń do góry